keresés profil info
irsz.:
Kérdésed van? Hívj minket 06 20 422 7555
Következő szállítás(ok): 2019. 11. 19.(kedd)

Játékszabályzat - cseresznye játék

Nekedterem “Ha lesz szerencséd-lesz cseresznyéd” promóciós nyereményjátékjáték szabályzata

 

  1. A nyereményjátékrészvételifeltételei

A promóciósjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a NekedtremMagyarországKft.

 

Cégnév: NekedteremMagyarországKorlátoltFelelősségűTársaság

Székhely: 1022 Budapest, Alvinci út 36.

Adószám: 23976539-2-43

Cégjegyzékszáma FővárosiTörvényszékCégbíróságánál: 01-09-987366

Elektronikuselérhetőség: info@nekedterem.hu

Telefonoselérhetőség: 06 20 343 2440

Kapcsolattartó: MolnárEszter

 

továbbiakbanSzervező, adatkezelője, a Szervező, a jelenJátékszabályzatbanés a jogszabályokbanfoglaltaknakmegfelelőenjár el.

A promóciósjátékadatfeldolgozójaésadatkezelője a Szervező.A JátékbancsakMagyarországonélőmagánszemélyekvehetnekrészt.

A Játékbanvalórészvételezenszabályzatelfogadásánakminősül.

A Játékbannemvehetnekrészt: a NekedteremKft. vezetőtisztségviselői, munkavállalói,valamint, ezenszemélyeknek a Ptk. 685. § b) pontjábanmeghatározottközelihozzátartozói;

A nyereménymástermékrenemcserélhető, illetvekészpénzrenemválthatóát.Továbbámásszemélyrenemruházhatóát.

Szervezőfenntartja a jogot a Játéktörlésérevagyfelfüggesztésére, a nyereményekrészbenvagyegészbentörténőmegtagadására, ha a Játékkapcsánvisszaélésvagy a feltételekmegszegésénekgyanújamerülfel, továbbáelőrenemlátottkörülményekfelmerülésevagyvis major esetén. NekedteremKft. fenntartjamagának a jogotarra, hogyezenfeltételeket, vagymagát a Játékotkiegészítsevagymódosítsa.

 

A nyeremények:

Gyümölcsdoboz – benne roppanós, magyar cseresznyével

adóvonzatánakmegtérítése a Szervezőtterheli.

 

  1. A játékmenete

Játékidőtartama: 2019.06.22-2019.06.23.Legyél a NekedteremFacebook oldalának a rajongója.Rendelj 2019.06.23. éjfélig a nekedterem.hu oldaláról.A nyertest a Szervezőemailbenértesíti.A nyertesnevét a Szervezőhttps://www.facebook.com/NekedTeremFacebook oldalaloldalánéshonlapjántesziközé a játéklezárásátkövetően 1 hétig.A nyertes a a gyümölcsdobozt a megadottpostacímre kapja meg, 2019.06.25-én. Házhozszállítással kizárólag Budapest területén belül juttatjuk el a nyertesnek.A játékkalkapcsolatosbármilyenegyébkérdésselkapcsolatbana fentiemaileselérhetőségennyújtunkfelvilágosítást.A nyertest a megadott e-mail címenértesítjük a nyereményátvételénekmódjáróléshatáridejéről. Nyertesnekazttekintjük, akiazértesítésrejelentkezik, ésigazolja, hogyazértesítéstmegkapta.Amennyiben a nyertesaz email kiküldésétkövetően 1 hétenbelülnemjelentkeznek a Szervezőjogosult a nyereményt újrakisorsolni.A Játékbanvalórészvétellel a játékosmindentekintetben, kifejezettenelfogadja a jelenjátékszabályzatmindenrendelkezését.A Játékbanvalórészvétellel a résztvevőtudomásulveszi, hogy a Játékkalösszefüggésbenalkalmazotttechnikaiinfrastruktúra (pl. honlap, e-mail fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- ésadatátviteli-, valamintválaszadásisebessége a kiszolgálótechnológiafüggvénye, ésezáltalezeketkedvezőtlenülbefolyásolhatjaolyan, a Szervezőnkívülállótényező, mint például (de nemkizárólagosan) kapcsolatihiba, a szerver-számítógépekteljesítménye. A Szervezőaz e bekezdésbenírtakbólfakadómindenneműfelelősségetkizár.

 

III. Adatvédelem

A személyesadatokvédelmérőlés a közérdekűadatoknyilvánosságárólszóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs forradalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó) értelmében a Szervezőkezeliésdolgozzafel a játékosokszemélyesadatait.

Azadatfeldolgozásjogialapjaazérintettszemélyektájékoztatásutánihatározotthozzájárulása. A játékbatörténőönkéntesregisztrációvalazaz a megfejtések email útjántörténőbeküldésével a játékosokhozzájárulnak a jelenszabályzatbanmeghatározottszemélyesadataikfeldolgozásáhozéskezeléséhez.

A játékosok a játékbanvalórészvétellelkifejezettenhozzájárulnakahhoz, hogy a Szervezőazadataikközülazutó- ésvezetéknevüketnyilvánosságrahozza a hivatalos Facebook oldalánésWeboldalán, a sajtóban, egyébnyomtatottkiadványokban, illetve a nyertesekesetébenértesítéscéljábólfelhasználja e-mail címüket. Továbbá a játékosokkifejezettenelfogadják, éstudomásulveszik, hogynemjogosultakellenszolgáltatásraadataiknaknyilvánosközzétételéért.

A Játékbanrésztvevők a regisztrációvéglegesítésévelkifejezettenhozzájárulnak, hogyadataik a Szervezőadatbázisábabekerüljenekésazokat a Szervező - esetlegestiltásinyilatkozatukkézhezvételéigazinfo@nekedterem.huemail címen - a Játékműködtetésesoránfelhasználhassa.

Ha lesz szerencséd-lesz cseresznyédjátéknyerteséneknevét a Szervező a facebook nekedterem.hu aloldalánés a www.nekedterem.huhonlapontesziközzé a játéklezárásánaknapjánésazaztkövető 1 hétig.

A nyertesek a Játékbanvalórészvételükkelönkéntéskifejezettenelfogadják a adatvédelmiszabályzatotéshozzájárulnak, hogyróluk a nyereményátvételesoránreklámozáscéljábólfénykép-, film-, illetvehangfelvételeket (a továbbiakban: Felvételek) készítsenekés a Felvételeket a Szervezővagy a nevébeneljárómegbízott a Szervezőtermékeinekésszolgáltatásainakajánlásábanilletvehirdetéseibenmindentovábbikülönhozzájárulásésellenszolgáltatásnélkülakáregészében, akárrészleteiben, időbeli, térbeli, módbeliésmértékbelikorlátozásnélkülfelhasználják a személyiségijogokésazadatvédelmiszabályokmaradéktalanbetartásamellett.

A Szervező a Felvételekfelhasználásijogávalszabadonrendelkezhet, a Felvételeket (beleértveannakkép- éshanganyagátegyüttéskülön is, illetveazokvágott / szerkesztett, torzításnélküliváltozatát) korlátlanideigfelhasználhatja, illetvebármilyenreklámhordozóntörténőhirdetésekben. A nyertesek a Játékbantörténőrészvétellel, a megfelelőtájékoztatásbirtokábankifejezettenhozzájárulnak a Felvételekfentleírtfelhasználásához.

Amennyiben a nyertesazadásbakerültFelvételekenlátható, illetve a rádióreklámbanhallhatólesz, illetve a fentemlítettszemélyesadatai a Játékkalösszefüggésbennyilvánosságrakerülnek, figyelemmelarra a tényre, hogy a Felvételek a Játékbantörténőrészvételévelösszefüggésbenkészülnek, illetveszemélyesadataikizárólag a Játékkalösszefüggésbenkerülneknyilvánosságra, különdíjazásbannemrészesül, ésezenkívül a későbbiekfolyamánsemmilyenegyébkövetelésenemlehetsem a Szervezővel, sem a Lebonyolítóvalszemben.

A résztvevőtmegilleti a személyesadataikezeléseellenitiltakozásjoga is. Amennyiben a tiltakozásaalapjánSzervezőáltalmeghozottdöntésselnemértegyet, úgy a résztvevőbírósághozfordulhat.

Jelenjátékszabályzatbanfoglaltkötelezettségekteljesítéséért a NekedteremMagyarországKft.felel.

A Szervezőügyfeleiszemélyesadatainakvédelmét a lehetőlegmagasabbfokonkívánjabiztosítani, a jelenjátékszabályzatbanfoglaltakontúl is kötelesmindenolyanvédelmiintézkedéstmegtenni, amelyeknek a költség/ráfordításigényeésazezáltalbiztosítanikívántvédelmiszintegymássalarányban van.

A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója NAIH-110060/2016. A Termelőtől Neked Kft. adatvédelmi nyilvántartási azonosítója NAIH-110058/2016. A Társaság a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. A Társaság adatvédelmi felelőse Molnár Eszter, aki az info@nekedterem.hu címen érhető el.